Ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu nowosądeckiego.

17.02.2023, Kategoria: Aktualności

W związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPA!) na terenie województwa małopolskiego oraz licznymi nowymi przypadkami choroby na terenie Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje o ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu nowosądeckiego.

W związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce  zjadliwej grypy ptaków  (HPA!) na terenie województwa małopolskiego oraz licznymi nowymi przypadkami choroby na terenie    Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje o ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu nowosądeckiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z  dnia  6 kwietnia  2022  r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków(Dz.U.z 2022.poz.768).

Na  terytorium  Polski:

  • zakazuje się :
  • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych,  do których mają dostęp dzikie ptaki,
  • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
  • nakazuje się:
  • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
  • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
  • przechowywanie paszy iściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  • lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,

- powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły

w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu.

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot        świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu  następujących  objawów  klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

Aktualne informacje na temat wysoce zjadliwej grypy ptaków umieszczone zostały na     stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, adres: https: / / www.wetgiw.gov.pl/nadzor -weterynarviny/ grypa-ptakow

Autor: nawojowa