WNIOSKI STYPENDIALNE

Od 1 do 15 września – osoby uprawnione mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa. Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej oraz od 25 sierpnia w Zespole Obsługi Edukacji w Nawojowej, ul. Parkowa 1, 33-335 Nawojowa,  w pokoju nr 1. ( Budynek Szkoły Podstawowej w Nawojowej)

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień/2021)

nie może przekroczyć 528,00 zł.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:
1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do wniosku należy dołączyć:    

Wnioski wraz z wymaganymi zaświadczeniami o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego w Zespole Obsługi Edukacji w Nawojowej, ul. Parkowa 1, 33-335 Nawojowa,  w pokoju nr 1  (Budynek Szkoły Podstawowej w Nawojowej)

Załączniki