Sądeckie Wodociągi ogłaszają abolicję. Klienci mają czas do końca roku
Kategoria: Wiadomosc Ochrona Środowiska
Kto bez umowy, poza licznikiem albo w inny nielegalny sposób, bez ponoszenia opłat korzysta z wody Sądeckich Wodociągów lub sieci kanalizacyjnej może do końca roku liczyć na abolicję. W stosunku do odbiorców, którzy do 29 grudnia 2017 r. (piątek) dobrowolnie zgłoszą fakt nielegalnego poboru wody lub zrzutu ścieków i podpiszą umowę z przedsiębiorstwem, Sądeckie Wodociągi nie będą zgłaszać wniosków o ukaranie.
Budowa sieci wodociągowej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa
Kategoria: Wiadomosc Ochrona Środowiska
Informujemy, że Gmina Nawojowa realizuje operację pn.: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa” na podstawie wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 15 grudnia 2016 roku, oraz umowy podpisanej 29 czerwca 2017 roku z Samorządem Województwa Małopolskiego w Krakowie o udzielenie pomocy finansowej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dotyczące przystąpienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
Kategoria: Wiadomosc Ochrona Środowiska
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000