XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin i XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
Kategoria: Aktualności sportowe
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin i XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Nawojowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku
Kategoria: Aktualności sportowe
Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/227/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 03 października 2016 r ( z pożń. zm.) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Nawojowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Nawojowa w 2019 roku
Kalendarz sportowy Gminy Nawojowa na 2019 r.
Kategoria: Aktualności sportowe
Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej zachęca do zapoznania się z Kalendarz sportowy Gminy Nawojowa na rok 2019.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Nawojowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku
Kategoria: Aktualności sportowe
Wójt Gminy Nawojowa działając na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/227/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2016 roku (z późn. zm.) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Nawojowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r., poz. 5814 i poz. 7090), informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2019 dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nawojowa
Otwarty konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Nawojowa 2018 dla klubów sportowych
Kategoria: Aktualności sportowe
Wójt Gminy Nawojowa informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2018 dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nawojowa